سنجش و ارزیابی

۱۳۹۵-۰۲-۰۸

مجموعه سنجش و ارزیابی وینا دارای آزمون های متعدد برای برسی مولفه هایی از قبیل توجه و تمرکز، یادگیری ، حافظه ، هوش ، توانایی سازگاری و انطباق انگیزش ، عملکرد تحصیلی ، کارآمدی ، توانایی تحمل ناکامی

مجموعه وینا : مجموعه وینا با بیش از ۱۲۰ آزمون (عمدتا برای ارزیابی کارکردهای شناختی) که توسط این شرکت طی چند سال اخیر عرضه شده است […]