دکتر عباس علی آقایی شفیع آبادی(دکتری علوم اعصاب)

دکتر محسن برزگر(دکتری مدیریت کاردرمانی)
2016-02-06
دکتر سید علی صمدی(دکتری ناتوانی های رشدی و هوشی)
2016-09-01

دکتر عباس علی آقایی شفیع آبادی(دکتری علوم اعصاب)

دکترای علوم اعصاب- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب
عضو هیئت علمی گروه آناتومی و بیولوژی سلولی دانشکده پزشکی شهید بهشتی

رزومه دکتر آقایی

کانال تلگرام نواندیشان آویژه