دکترمحمدترابی نامی(متخصص علوم اعصاب)

دکترابراهیم پیشیاره(دکتری علوم اعصاب)
2015-05-05
دکترنادرعلیرضالو(دکتری تخصصی علوم شناختی)
2015-07-07

دکترمحمدترابی نامی(متخصص علوم اعصاب)

(متخصص علوم اعصاب/نوروسومنولوژیست)

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سرپرست روابط بین الملل انجمن علوم اعصاب ایران

رزومه دکتر محمد ترابی

کانال تلگرام نواندیشان آویژه