دکتر مصطفی زارعان(دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

دکتر حجت الله حقگو (دکتری تخصصی علوم اعصاب)
2015-07-07
دکتر کامبیز کامکاری (دکتری آموزش و پرورش کودکان استثنایی )
2015-11-19

دکتر مصطفی زارعان(دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تحقیقاتی:

هلند، تیلبرگ، دانشگاه تیلبرگ، دانشکده علوم انسانی، دپارتمان مطالعات فرهنگی
عنوان پژوهش: مطالعه ابعاد افسردگی و اضطراب در فرهنگ ایران
استاد راهنما: پروفسور فونز فایفر

رزومه دکتر زارعان

کانال تلگرام نواندیشان آویژه